Beste wijkbewoner, fan, sponsor en Nieuw lid,

 

Dank!! Dat u besloten heeft of overweegt Hoogravens Belang dit jaar te steunen!! Uw bijdrage helpt mee aan het kunnen organiseren van Koningsdag, Dodenherdenking, Jaarlijkse busreis, Happening Hoograven, Sinterklaas intocht en er zijn meer activiteiten in ontwikkeling.  Informatie over Hoogravens Belang en het programma kunt u vinden  en volgen op  https://www.facebook.com/hoogravensbelang

 

Download het inschrijf formulier en mail het naar hoograven@hoogravensbelang.nl 

Lidmaatschap Hoogravens Belang is per jaar €10.- Uw steun is jaarlijks vrijblijvend! U ontvangt van ons een mail of brief met  het verzoek ons nog een jaar te steunen. 

Dit kan worden overgemaakt op:

NL29INGB0002819094 T.a.v. Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang te Utrecht onder vermelding van Naam en adres

 

Dank voor uw bijdrage.

 

Groet namens bestuur,

Herman, Paul, Peter, Marnix, Chrysos en  Etienne

 

 

 

 

Privacyverklaring (AVG)
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang (secretariaat) Julianaweg 132 3525 VJ Utrecht. Emailadres:  hoograven@hoogravensbelang.nl  Website: https://www.hoogravensbelang.nl 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• IBAN Bankrekeningnummer (met als doel contributie te innen middels een automatische machtiging) 
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hoograven@hoogravensbelang.nl dan verwijderen wij deze informatie. 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Het afhandelen van jouw betalingen waaronder inning van de jaarlijkse contributie 
• Verzenden van onze nieuwsbrief via e-mail of andere kanalen om je te informeren over activiteiten of ander nieuws gerelateerd aan de doelstelling van Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang  
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld in verband met vrijwilligerswerk 
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken die het mogelijk maakt je gegevens aan te passen en/of je in te schrijven voor activiteiten 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang) tussen zit. Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Genkgo Communitry Software (website content management systeem, ledenadministratie, uitsturen mailings), Google G Suite (voor e-mail, documentbeheer). 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
• Voor de duur van het lidmaatschap NAW gegevens, contactgegevens, IBAN bankrekeningnummer. Ten behoeve van ledenadministratie, inning contributie en communicatie met leden. 
• Na afmelding lidmaatschap NAW gegevens, contactgegevens. Ten behoeve van het bijhouden van het oud-leden bestand. Het IBAN bankrekeningnummer wordt direct verwijderd nadat een lid wordt uitgeschreven. 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens 
Belang en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hoograven@hoogravensbelang.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie: hoograven@hoogravensbelang.nl 
 

https://www.facebook.com/hoogravensbelang